Projektová dokumentace

Zpracováváme projektovou dokumentaci od studie, přes projekty k územnímu a stavebnímu řízení, po projekty pro provedení stavby a výběru dodavatele stavby. Spolupracujeme s úřady, vykonáváme inženýrskou činnost a autorské dozory na stavbě.

Projektovou dokumentaci zajišťujeme v kompletním rozsahu včetně statického posouzení, požárního řešení a všech technických profesí (elektro, zdravotní instalace, vytápění,…).

Projektovou dokumentaci zpracovávají výhradně autorizovaní projektanti.

Služby

 • Projekty novostaveb rodinných domů
 • Projekty objektů bytové, občanské, administrativní výstavby
 • Projekty rekonstrukcí i památkově chráněných staveb
 • Projekty půdních vestaveb a nástaveb stávajících objektů
 • Projekty interiérů a zahrad
 • Dokumentaci stávajících stavů nemovitostí

Projektová příprava


Konzultace a vypracování studie

Nejprve je důležitá návštěva v naší kanceláři, kde Vám poskytneme informace, zkonzultujeme Vaše záměry a požadavky. Následuje prohlídka místa stavby a zjištění všech limitujících faktorů a regulativů v území. Z prohlídky a domluvy pak vychází cenová kalkulace projekčních prací se stanovením orientační realizační ceny stavby a vypracování návrhu stavby tzv. studie.

Zpracování projektu a dokumentace

Po odsouhlasení studie domu dojde k vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení, případně k územnímu souhlasu a ohlášení stavby (záleží na velikosti domu, možnosti napojení na inženýrské sítě, atd…). Předpokládaná doba zpracování projektu stavby je cca 3 měsíce. V případě zájmu zajišťujeme inženýrskou činnost, tzn. jednáme za Vás s úřady a dotčenými orgány státní správy.

Dokončení projektu a realizace stavby

V pomyslném třetím kroku dojde k dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu. Možná je také spolupráce při výběru dodavatele stavby a samozřejmě autorský dozor během výstavby. Závěrem spolupráce je vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a spolupráce při přípravě kolaudace.

Konzultace a vypracování studie

Nejprve je důležitá návštěva v naší kanceláři, kde Vám poskytneme informace, zkonzultujeme Vaše záměry a požadavky. Následuje prohlídka stavby a cenová kalkulace projekčních prací se stanovením orientační realizační ceny stavby. Poté se provede zaměření stavby, zajištění stavebně technického průzkum, případně průzkum z hlediska biotického napadení konstrukcí, a pod. a vypracování návrhu stavby tzv. studie.

Zpracování projektu a dokumentace

Po odsouhlasení studie dojde k vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, případně ohlášení stavby. Předpokládaná doba zpracování projektu stavby je cca 4 měsíce. V případě vašeho zájmu zajišťujeme inženýrskou činnost, tzn. jednáme za Vás s úřady a dotčenými orgány státní správy, Památkovým ústavem apod.

Dokončení projektu a realizace stavby

V pomyslném třetím kroku dojde k dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu. Možná je také spolupráce při výběru dodavatele stavby a samozřejmě autorský dozor během výstavby. Závěrem spolupráce je vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a spolupráce při přípravě kolaudace.

Co byste měli vědět: Před zahájením projekčních prací novostaveb nutno zajistit podklady tzn. výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, radonový průzkum, inženýrsko-geologický, případně hydrogeologický průzkum.
Co byste měli vědět: Součástí žádosti o vydání stavebního povolení či ohlášení stavby rodinného domku je tzv. energetický štítek stavby.
Doporučujeme: Doporučujeme kontaktovat projektanta již při výběru pozemku pro rodinný dům.

Ing. Arch. Marie Slámová

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT – ČKA 02 907

Projekční činností ve výstavbě se zabývám již bezmála 30 let. Od roku 1998 se plně věnuji samostatné projekční činnosti.

Stručný životopis


Vzdělání

 • Gymnázium Jihlava
 • 1976–1980
 • Vysoké učení technické Brno
 • Fakulta architektury, 1980–1985

Pracovní zkoušenosti

 • Stavoprojekt Jihlava
 • 1985–1987
 • Památkový ústav Plzeň
 • 1988–1993
 • Atelier Soukup Plzeň
 • 1994–1997

Kontakt

 • +420 602 182 998
 • slamova@stavebniprojekty.eu

První konzultace je zdarma.


Adresa kanceláře